Privacybeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN
van Damme Kunststoffen BV gevestigd te Amsterdam aan de Netwerkweg 15D gedeponeerd op 01-07-2017 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 69076588.

ARTIKEL 1.TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbiedingen voor iedere overeenkomst tussen Damme kunststoffen, verder te noemen Damme en de wederpartij, verder te noemen ”wederpartij”, behoudens voor zover door Damme schriftelijk en nadrukkelijk is aangegeven dat zij bij de desbetreffende overeengekomen overeenkomst of offerte afwijkt van deze voorwaarden. De voorwaarden zijn ook van toepassing op elke verdere overeenkomst ook wanneer niet uitdrukkelijk naar deze voorwaarden word verwezen.

ARTIKEL 2. OFFERTES.

 1. Alle door Damme gemaakte offertes zijn vrijblijvend en na aanvaarding heeft Damme het recht om binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij de offerte te herroepen.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en/of andere kosten en belastingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

ARTIKEL 3. LEVERING.

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen , geschiedt de levering van producten van Damme af fabriek/magazijn van Damme. Wanneer in de leveringscondities een van de Incoterms is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende incoterms, zoals deze door de internationale Kamer van Koophandel van Parijs gepubliceerd worden, van toepassing zijn. Indien termen gehanteerd worden die eveneens voorkomen in de lijst van Incoterms dan geldt dat deze termen deze betekenis hebben die daaraan volgens de Incoterms aan gegeven wordt.
 2. De wederpartij is verplicht de verkochte zaken af te nemen op het moment dat deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld danwel op het moment waarop deze door hem/haar of een door hem/haar opgegeven adres worden afgeleverd. Wanneer de wederpartij de afname weigert, danwel nalaat de noodzakelijke informatie of instructies te verstrekken om tot levering te kunnen overgaan, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. Indien de zaken afgeleverd zouden moeten worden aan een door de wederpartij aan te geven adres komen de kosten van vervoer- van het afleveradres naar de plaats van opslag- voor rekening van de wederpartij, evenals de kosten voor het vervoer van die opslagplaats naar de uiteindelijke plaats van levering. Ook verdere redelijkerwijs gemaakte kosten komen alsdan voor rekening van de wederpartij.
 3. Levering geschiedt op werkdagen van 08:00 t/m 17:00. Wij leveren in beginsel alleen aan bedrijven die dagelijks aanwezig zijn op genoemde tijdstippen. Speciale afleveringsverzoeken dient u van te voren kenbaar te maken. Levering zou in dat geval geregeld kunnen worden met een speciale koerier.
  4: Lossen: wij leveren ongelost, op de begane grond. Indien de chauffeur niet kan lossen i.v.m. afwezigheid van de klant dan kunnen er dubbele verzendkosten in rekening gebracht worden voor het opnieuw aanbieden van de producten.

ARTIKEL 4. LEVERTIJD.
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij dient Damme derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 5. DEELLEVERINGEN.
Het is Damme te allen tijden toegestaan gekochte zaken in gedeelten te leveren en deze gedeelten alsdan ook afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 6. TECHNISCHE EISEN EN NORMEN.
Ingeval de te leveren zaken buiten Nederland gebruikt moeten worden en deze zaken aan de in dat land geldende technische eisen of normen die van overheidswege voorgeschreven zijn, dienen te voldoen, is Damme uitsluitend verantwoordelijk voor de levering van de zaken die aan die vermelde technische eisen en/of normen voldoen wanneer de afnemer voor het sluiten van de koopovereenkomst schriftelijk melding heeft gemaakt van de specifiek geldende wettelijke technische eisen en normen en ook onderdeel van de overeenkomst heeft gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale specificaties van de zaken die Damme verstrekt, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk schriftelijk te worden gemeld.

ARTIKEL 7. MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN.
Ingeval er door Damme een monster, model of voorbeeld is getoond of wordt verstrekt, wordt dit monster of model geacht slechts bij wijze van aanduiding te zijn verstrekt. Die hoedanigheid van de te leveren zaken kan van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij schriftelijk is gegarandeerd dat de zaken worden geleverd conform het getoonde en/of verstrekte monster, model of voorbeeld. Wanneer Damme bij offertes of overeenkomsten tekeningen of modellen verstrekt blijven deze te allen tijden eigendom van Damme, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8. WIJZIGINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN.
Damme is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreft in de verpakking van die zaken of bijbehorende documentatie die vereist zijn om te voldoen toepasselijk wettelijke voorschriften of indien de wijzigingen gering van aard zijn en die een verbetering van de te leveren zaken betekenen naar oordeel van Damme. Geringe afwijkingen in de kleurstelling , de maatvoering of het gewicht, welke volgens goed handelsgebruik binnen gangbare toleranties vallen, vormen geen grond voor reclames, vernietiging of ontbinding. De wederpartij is zich ervan bewust dat de kans op genoemde afwijkingen groter wordt bij deel- en/of na levering.

ARTIKEL 8.1. RETOURNEREN PRODUCTEN
Maatwerk producten van Damme Kunststoffen kunnen niet worden geretourneerd. Overige producten van Damme Kunststoffen kunnen in beginsel ook niet geretourneerd worden, voor sommige voorraad producten en niet breekbare producten of producten anders dan artikelen die via onze webshop gekocht zijn, maken wij in overleg met de klant een uitzondering. Hiervoor gelden wel de volgende kosten: de klant dient de verzendkosten te vergoeden, de retourkosten op zich te nemen en 30% annuleringskosten te betalen.

ARTIKEL 9. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST.

 1. De vorderingen van Damme op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
  1. indien na het sluiten van de overeenkomst van Damme omstandigheden ter kennis komen die Damme goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verbintenissen uit de desbetreffende overeenkomst jegens Damme niet, danwel niet tijdig, danwel niet volledig zou kunnen nakomen.
  2. Indien de wederpartij de bij het sluiten gevraagde zekerheid voor de nakoming van haar verbintenis jegens Damme niet stelt, danwel niet in voldoende mate stelt.
 1. In bovengemelde gevallen is Damme bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten ,danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Damme schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen van personele aard en/of materiele aard waarvan Damme zich ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen en van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de wederpartij onmogelijk wordt, danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Damme kan worden gevergd, is Damme bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de wederpartij tot enige schadevergoeding of vergoeding van kosten gerechtigd is

ARTIKEL 10. GARANTIE.

 1. De garantieverplichting van Damme strekt niet verder tot datgene wat de producent van dat product jegens Damme garandeert, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Damme is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van de zaak voor een bepaald voorgenomen gebruik, dit risico ligt bij de tegenpartij, tenzij dit door Damme bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is aangegeven.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

 1. Alle door Damme geleverde zaken blijven eigendom van Damme totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Damme gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder:
  1. de tegenprestaties met betrekking tot geleverde , eerder geleverde en niet betaalde of te leveren zaak/zaken.
  2. de tegenprestaties met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Damme verrichte of te verrichten diensten.
  3. eventuele schade-, kosten- en rentenvorderingen wegens niet correcte nakoming door de wederpartij van koopovereenkomst(en) met Damme.
 1. Door Damme geleverde zaken die krachtens het bovenstaande lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen uitsluitend in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is uitdrukkelijk niet bevoegd deze zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 2. Indien de wederpartij zijn verplichtingen uit overeenkomsten niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen naar het oordeel van Damme is Damme gerechtigd afgeleverde zaken waarop het bovenvermelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaken voor de wederpartij houden weg te halen of te doen weghalen, waarbij de wederpartij zich verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen en eveneens de derden die eventueel de zaken houden voor de wederpartij te instrueren om eveneens alle medewerking te verlenen. Indien de wederpartij in gebreke blijft aan het bepaalde in dit lid te voldoen verbeurt zij een boete van 10% van het door haar verschuldigde bedrag aan Damme onverminderd het recht van Damme om de zaken weg te halen of weg te doen halen.
 3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wensen te vestigen of enig recht op die zaken willen doen gelden, is de wederpartij verplicht om Damme per omgaande schriftelijk op de hoogte te stellen van dergelijke wensen of voornemens. Damme is dan ook gerechtigd haar eigendom tot zich te nemen. De wederpartij dient daaraan haar medewerking te verlenen.

.    de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffings- of waterschade en tegen diefstal en eveneens op eerste verzoek een kopie van de desbetreffende polis aan Damme te verstrekken.

  1. alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars, danwel derden indien de zaken niet onder dekking van de desbetreffende verzekering vallen , danwel niet verzekerd zijn tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek te verpanden aan Damme op de wettelijk voorgeschreven wijze.
  2. de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Damme geleverde zaken op eerste verzoek te verpanden aan Damme op de manier die wettelijk is voorgeschreven.
  3. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek te merken als eigendom van Damme op de door Damme aangegeven wijze, danwel Damme omgaand in de gelegenheid te stellen dit zelf te doen.
  4. Op alle andere manieren medewerking te verlenen aan redelijke maatregelen die Damme wenst te nemen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken,welke onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Daaronder desgewenst tevens begrepen het zonodig verhuren van een deel van het pand van de wederpartij aan Damme en alsdan de zaken, welke Damme onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd aldaar te plaatsen.

ARTIKEL 12. GEBREKEN: KLACHTENTERMIJN.

 1. De wederpartij dient de gekochte zaken zo mogelijk terstond bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te onderzoeken, danwel te laten onderzoeken , uiterlijk vijf dagen na aflevering. De wederpartij dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de gesloten overeenkomst beantwoordt, namelijk
 1. of de juiste zaken zijn geleverd.
  1. of de zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene.
  2. en/of de afgeleverde zaken voldoen aan de uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die men volgens Nederlands handelsgebruik mag verwachten.
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Damme te melden.
 2. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk aan Damme te melden.
 3. Het niet inachtnemen van bovenvermelde onderzoeks- en/of meldings- termijnen leiden ertoe dat de wederpartij uit de desbetreffende overeenkomst geen rechten meer jegens Damme kan doen gelden, onverminderd de verplichting van de wederpartij om haar verbintenissen uit de overeenkomst jegens Damme na te komen.

ARTIKEL 13. BETALING.

 1. Betaling dient in Nederlands wettig betaalmiddel te geschieden ten kantore van Damme binnen 30 dagen van factuurdatum, danwel dient het verschuldigde bedrag op bankrekening van Damme binnen 30 dagen na factuurdatum bijgeschreven te zijn. Wanneer de termijn van 30 dagen na factuurdatum is verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van het intreden van verzuim is de wederpartij aan Damme een vertragingsrente over het opeisbare bedrag verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%.
 2. Ingeval van liquidatie van de wederpartij, danwel faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, danwel een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling van de wederpartij leiden ertoe dat alle betalingsverplichtingen jegens Damme onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. De wederpartij is nimmer gerechtigd om tot opschorting of verrekening over te gaan tot vorderingen die zij heeft danwel pretendeert op Damme, behoudens voor zover Damme uitdrukkelijk schriftelijke toestemming geeft voor verrekening van de desbetreffende vorderingen.
 4. De door de wederpartij gedane betalingen strekken, ondanks enig Andersluidende mededeling van de wederpartij bij betaling, telkens tot afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, telkens eerst over de oudste facturen, en in de tweede plaats ter afdoening van de oudste opeisbare facturen.

ARTIKEL 14. INCASSOKOSTEN.

 1. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is met de nakoming van een of meer van haar verbintenissen jegens Damme komen alle (buiten)gerechtelijke kosten met een minimum van 15% van de hoofdsom ter verkrijging of verwezenlijking van nakoming van die verplichtingen buiten rechte voor rekening van de wederpartij.
 2. Ten bewijze van de eventuele kosten strekken nota’s van de door Damme ingeschakelde derden tot volledig bewijs.

ARTIKEL 15. OVERMACHT.

 1. Tekortkomingen in de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen nimmer aan Damme worden tegengeworpen. Evenmin kan zij daarvoor aansprakelijk gehouden worden wanneer deze tekortkomingen niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst en/of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening dienen te komen.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval, maar niet limitatief, verstaan:
 1. de omstandigheid dat Damme een prestatie die van belang is voor de door haar aan de wederpartij te leveren prestatie niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, zelfs indien een dergelijke tekortschieten mogelijkerwijs te voorzien was geweest;
  1. stakingen, stiptheidsacties of enige andere actie door of vanwege werknemers van Damme danwel door of vanwege werknemersorganisaties;
  2. storingen of vertragingen in het verkeer;
  3. overheidsmaatregelen die Damme verhinderen haar verplichtingen tijdig danwel deugdelijk en/of volledig na te komen.
  4. een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot standbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten. Zulks zal ook aanwezig zijn wanneer de kosten van deze grondstoffen voor de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten aanmerkelijk in prijs verhoogd zijn na het sluiten van de overeenkomst.
  5. bovenmatig ziekteverzuim van werknemers van Damme.
 1. Indien de prestatie door overmacht langer dan een maand wordt vertraagd, is elk der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Damme tot enige vergoeding van schade door de wederpartij of derden of enig andere garantie gehouden zal zijn met inbegrip van gevolgschade van zowel van de wederpartij als van derden.
 2. Damme heeft ook het recht om zich op overmacht van deze overeenkomst te beroepen indien de omstandigheid die de nakoming verhindert intreedt nadat Damme haar verbintenis reeds had moeten nakomen.
 3. Voor zover Damme bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan heeft of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het deels nog te leveren deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst . Dit geldt echter niet wanneer het reeds geleverde c.q. nog leverbare deel naar objectieve maatstaven geen zelfstandige waarde heeft, waarbij het voorgenomen gebruik voor de wederpartij geen rol speelt.

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID.

 1. Damme is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, in het bijzonder als gevolg van bedrijf- en/of letselschade, geleden door de wederpartij en/of diens werknemers en/of derden als direct en/of indirect gevolg van gebreken in door haar geleverde zaken met inbegrip met die zaak geleverde hulpmiddelen en/of diensten, alsmede gedragingen van haar werknemers en/of door haar ingeschakelde derden, een en ander onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid ter zake productaansprakelijkheid en/of opzet of grove schuld van Damme en/of haar werknemers.
 2. Ingeval Damme ondanks het in het voorgaande lid bepaalde aansprakelijk gehouden wordt is zij slechts gehouden om die schade te vergoeden die in het desbetreffende geval onder de door Damme gesloten verzekering wordt uitgekeerd, danwel wanneer Damme in het desbetreffende geval niet verzekerd is het bedrag dat Damme ter zake die schade kan verhalen op derden.
 3. Voor de schade en/of kosten als gevolg van vertragingen in de levering van de door Damme te leveren zaken is Damme nimmer aansprakelijk, evenmin voor gevolgschade en evenmin voor directe of indirecte schade van derden.
 4. Voor zover Damme zou worden aangesproken uit hoofde van productaansprakelijkheid ter zake door Damme geleverde zaken wordt het gebrek dat de desbetreffende schade heeft veroorzaakt, danwel mede veroorzaakt, geacht ontstaan te zijn door toedoen van de wederpartij voor zover deze niet aan zijn verplichting tot onmiddelijke inspectie van de geleverde zaken heeft voldaan, danwel hij ondanks inspectie van de zaken het gebrek niet heeft opgemerkt terwijl van hem rederlijkerwijs verwacht mocht worden dat hij bij deskundige inspectie het gebrek opgemerkt zou hebben. In een dergelijk geval vrijwaart de wederpartij Damme voor aanspraken van derden, werknemers van de wederpartij daarbij inbegrepen.
 5. Indien ondanks het bovenstaande Damme aansprakelijk geacht wordt voor enige schade, danwel gevolgschade zal zij jegens de wederpartij niet gehouden zijn om enige schadevergoeding meer dan de waarde van de geleverde zaken te vergoeden wanneer de prijs van de geleverde zaken niet in verhouding staat tot de door de wederpartij rechtstreeks of indirect geleden schade. Dit wordt in elk geval het geval geacht indien de schade meer bedraagt dan het vijfvoudige van de prijs van desbetreffende geleverde zaken.

Artikel 17. Webshop

 1. Producten die zijn aangekocht en betaald zijn via de webshop kunnen ongebruikt binnen de wettelijke termijn van 14 dagen zonder reden van opgave retour worden gezonden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  1. De retour kosten zijn geheel voor eigen kosten en risico van de klant.
  2. Producten die beschadigd of onbruikbaar retour komen, zullen als nog gefactureerd worden aan de klant.
  3. Mocht het product zijn aangekocht via de webshop en heeft de klant Damme Kunststoffen het verzoek gedaan om aanpassingen te doen aan het product. Dan kan deze niet meer retour gezonden worden.
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 17.1 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument vraagt aan de ondernemer hoe zij het pakket het beste kunnen retourneren. Voor onze breekbare producten geldt bijvoorbeeld dat deze pakketten altijd verzekerd retour gestuurd moeten worden. Schade die is ontstaan aan het retourneren van de producten komen voor risico van de consument.

Artikel 17.2 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
  1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  2. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  3. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  4. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 17.3 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 18. BEVOEGDE RECHTER.

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en Damme, onverminderd de wettelijke bevoegdheidsregels met betrekking tot de competentie van de van de kantonrechter, worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Arnhem. Damme blijft daarnaast echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale recht bevoegde rechter.

ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT.

 1. Op elke overeenkomst tussen Damme en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

Voor zover enige bepaling of deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden danwel van de overeenkomst waarop van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn nietig zijn blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn in stand

Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap Damme Kunststoffen B.V, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel  te Amsterdam onder nummer 69076588, hierna te noemen “Damme Kunststoffen”.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Damme Kunststoffen door middel van het klantensysteem, transacties,  overeenkomsten en de verwerkingen via onze website.

Damme Kunststoffen respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Damme Kunststoffen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Damme Kunststoffen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Damme Kunststoffen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

Waarom Damme Kunststoffen gegevens nodig heeft

Damme Kunststoffen verwerkt uw persoonsgegevens om bijvoorbeeld telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, of omdat u telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Damme Kunststoffen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, een bestaande productie en levering van een product, of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang Damme Kunststoffen gegevens bewaart

Damme Kunststoffen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor wij uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Damme Kunststoffen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Damme Kunststoffen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Damme Kunststoffen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Damme Kunststoffen. Damme Kunststoffen zal zo snel als mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Damme Kunststoffen bovenstaande niet naleeft.

Beveiligen

Damme Kunststoffen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Damme Kunststoffen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Damme Kunststoffen op via telefoonnummer 020 482 1667 of via e-mail: info@dammekunststoffen.nl

Wijzigingen

Damme Kunststoffen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Damme Kunststoffen
Netwerkweg 15D, 1033 MV, Amsterdam
KvK-nummer: 69076588
020-4821667
info@dammekunststoffen.nl

Schuiven naar boven